جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب روان شناسی رشد  کودکان و نوجوانان
کتاب روش های یادگیری و مطالعه

کتاب روش های یادگیری و مطالعه

ویرایش دوم..

200,000 تومان 230,000 تومان

کتاب تغذیه در دوران زندگی کراوس

کتاب تغذیه در دوران زندگی کراوس

..

120,000 تومان 136,000 تومان

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

ویرایش سوم..

50,000 تومان

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی

ویرایش سوم..

250,000 تومان 280,000 تومان

کتاب تاریخ روانشناسی نوین

کتاب تاریخ روانشناسی نوین

..

210,000 تومان 240,000 تومان

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری

ویرایش دوم..

140,000 تومان 160,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

ویرایش دهم..

410,000 تومان 460,000 تومان

کتاب روانشناسی پرورشی نوین

کتاب روانشناسی پرورشی نوین

ویرایش هفتم..

420,000 تومان 480,000 تومان

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

ویرایش هفتم..

410,000 تومان 460,000 تومان

کتاب توسعه نیافتگی در دوران پسا استعماری

کتاب توسعه نیافتگی در دوران پسا استعماری

مسائل اقتصادی-سیاسی کشورهای جهان سوم..

110,000 تومان 130,000 تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)